• Nguyễn Thị Phương
 • Tổ Hóa-Sinh-Sử
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0335325169
 • ngthiphuong.dakto@yahoo.com.vn
 • Trần Quốc Lâm Phương
 • Tổ Hóa-Sinh-Sử
 • Bí thư đoàn thanh niên
 • 0935283791
 • tranquoclamphuong@gmail.com
 • Không Thị Suy
 • Tổ Hóa-Sinh-Sử
 • Giáo viên
 • 0903177167
 • happy123699999@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hồng
 • Tổ Hóa-Sinh-Sử
 • Giáo viên
 • 0935256955
 • nguyenvanhong1010@gmil.com
 • Nguyễn Thị Kim Phượng
 • Tổ Hóa-Sinh-Sử
 • Giáo viên
 • 0914209333
 • nguyenthikimphuong16@gmail.com
 • Ngô Thị Chiêu Sa
 • Tổ Hóa-Sinh-Sử
 • Giáo viên
 • 0905923139
 • chieusa59@gmail.com
 • Trần Thị Linh Uyên
 • Tổ Hóa-Sinh-Sử
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0967452395
 • linhuyenkt83@gmail.com