• Lưu Thế Hoàng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ủy viên
 • 0935538615
 • Nguyễn Thị Sửu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ủy viên
 • 0972217990
 • Nguyễn Văn Bình
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0979173037
 • nvbinhtrang8184@gmail.com
 • Lại Thị Thanh Hải
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0332759082
 • thanhhaic3nd@gmail.com
 • Nguyễn Tấn Nghĩa
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0985978399
 • nghiantdt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng Phúc
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0905565885
 • hphucdt@gmail.com
 • Đặng Mai Ái Diễm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0326226479
 • dangmaiaidiemit@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Sâm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0981143332
 • samngocsam@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Sơn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0399184246
 • ducson78@gmail.com
 • Y Phương Dung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0819300706
 • yphuongdung@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Phương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0968044912
 • nguyenthithuphuong86@gmail.com
 • Lò Thi Thanh Thủy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0779572363
 • thuyquangntdt@gmail,com
 • Văn Thị Hà
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0973303893
 • hieubuonkhanhha@gmail.com
 • Hà Thị Hải Hậu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0359408999
 • hauthuatntdt@gmail.com
 • Lê Thị Thanh Huyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0983453807
 • lethanhhuyen.0106@gmail.com
 • Nguyễn Văn Nhàn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0903526617
 • nguyenvannhankt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0942509472
 • nguyenthihangktum@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Liêm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0986785934
 • nguyentghanhliem.ly@gmail.com
 • Trương Thị Thanh Sa
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0938203714
 • tocngan.sapdai@gmail.com
 • Lương Thế Trung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0986649971
 • lngttrung@gmail.com
 • Trần Lương Thắng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó Bí thư đoàn thanh niên
 • 0962658501
 • Thang964501@gmail.com
 • Phạm Thị Tâm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0364509123
 • pttam2002.ntdh@kontum.edu.vn
 • Đinh Thị Chi
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0889385556
 • chi77ktvn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0335325169
 • ngthiphuong.dakto@yahoo.com.vn
 • Trần Quốc Lâm Phương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Bí thư đoàn thanh niên
 • 0935283791
 • tranquoclamphuong@gmail.com
 • Không Thị Suy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0903177167
 • happy123699999@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hồng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0935256955
 • nguyenvanhong1010@gmil.com
 • Nguyễn Thị Kim Phượng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0914209333
 • nguyenthikimphuong16@gmail.com
 • Ngô Thị Chiêu Sa
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0905923139
 • chieusa59@gmail.com
 • Trần Thị Linh Uyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0967452395
 • linhuyenkt83@gmail.com
 • Hoàng Thị Kim Ngân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên