• Nguyễn Thị Hằng
 • Tổ Lý-Anh văn-Thể dục-GDQP
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0942509472
 • nguyenthihangktum@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Liêm
 • Tổ Lý-Anh văn-Thể dục-GDQP
 • Giáo viên
 • 0986785934
 • nguyentghanhliem.ly@gmail.com
 • Nguyễn Văn Nhàn
 • Tổ Lý-Anh văn-Thể dục-GDQP
 • Giáo viên
 • 0903526617
 • nguyenvannhankt@gmail.com
 • Lương Thế Trung
 • Tổ Lý-Anh văn-Thể dục-GDQP
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0986649971
 • lngttrung@gmail.com
 • Trương Thị Thanh Sa
 • Tổ Lý-Anh văn-Thể dục-GDQP
 • Giáo viên
 • 0938203714
 • tocngan.sapdai@gmail.com
 • Đinh Thị Chi
 • Tổ Lý-Anh văn-Thể dục-GDQP
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0889385556
 • chi77ktvn@gmail.com
 • Phạm Thị Tâm
 • Tổ Lý-Anh văn-Thể dục-GDQP
 • Giáo viên
 • 0364509123
 • pttam2002.ntdh@kontum.edu.vn
 • Trần Lương Thắng
 • Tổ Lý-Anh văn-Thể dục-GDQP
 • Phó Bí thư đoàn thanh niên
 • 0962658501
 • Thang964501@gmail.com