• Nguyễn Thị Kim Sơn
  • Tổ Văn-Điạ-GDCD
  • Tổ trưởng chuyên môn
  • 0399184246
  • ducson78@gmail.com
  • Nguyễn Thị Sửu
  • Tổ Văn-Điạ-GDCD
  • Ủy viên
  • 0972217990